วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 

เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา

โทรศัพท์และโทรสาร 053-372253 
อีเมล์(e-mail) ของโรงเรียน jobroom@hotmail.com 
เฟสบุ๊ค(facebook) ของโรงเรียน 
 http://www.facebook.com/MekkajornChiangmaiSchool 
ประวัติของโรงเรียน 
 -จัดตั้งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 15 มกราคม พ.ศ.2533 
 -จัดตั้งเป็นโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2537

จำนวนนักเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 (เปิดเทอม ภาคเรียนที่1 / 2560)
1. ระดับเตรียมอนุบาล (ตอ.2)       20  คน
2. ระดับอนุบาล (อ.1-3)               141  คน
3. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)      253  คน
รวม 414 คน
วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 (เปิดเทอม ภาคเรียนที่2 / 2559)
1. ระดับเตรียมอนุบาล (ตอ.1-2)    66  คน
2. ระดับอนุบาล (อ.1-3)               195  คน
3. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)      206  คน
รวม 467 คน

คณะครูและผู้บริหาร 34 คน

จำนวนผู้บริหาร 4 คน
1. นางประนอม            เมฆขจร     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ/
                                                     ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
2. นางสาวนฤนเนตร์    เมฆขจร     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
3. นายรณศักดิ์             เมฆขจร     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ
4. นางสาวนันทนัช       เมฆขจร     ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


จำนวนครู  30 คน
1. ครูผู้สอนและผู้ช่วยครู  ระดับเตรียมอนุบาล (ตอ.2)         3  คน
2. ครูผู้สอนและผู้ช่วยครู  ระดับอนุบาล (อ.1-3)                 12  คน
3. ครูผู้สอนและผู้ช่วยครู  ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)        10  คน
4. บุคลากรแผนกธุรการ - การเงิน                                       2  คน
5. บรรณารักษ์                                                                     2  คน
6. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ                                                       1  คน

แม่บ้าน 5 คน
พนักงานขับรถ 8 คน

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหาร

นางประนอม  เมฆขจร    
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

นางสาวนฤนเนตร์  เมฆขจร   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ


นายรณศักดิ์   เมฆขจร   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้จัดการนางสาวนันทนัช   เมฆขจร   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกบริหารงานบุคคล


วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะครู

แผนกธุรการ - การเงิน

นางสาวพรพิมล  ยองตา 
นางสาววัชรินทร์  จอมนำ

แผนกเตรียมอนุบาล

นางสังวาลย์  อตำมา 

นางพรจิตร์  สบกระสิบ

แผนกอนุบาล

นางเกษศิริ  คำเปียง 

นางสาวเกศรินทร์  ลือชัย 

นางสาวปิยารัตน์  กังสดาลไพรัตน์  

นางศรีทัย  พงษ์โสด  

นางกชามาศ  แก้งทอง 

นางละเอียด  มาชาตรี  

นางเบญจภรณ์  นันติยะ  

นางสาวอัจฉราพร  กอนจาย  

แผนกประถมศึกษา

นางชไมพร  กันธิมัย

นางสาวสุวิมล อักนิฐ 

นางเอื้ออารี  ผิวผันวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมทางภาษา
   กิจกรรมนันทนาการเเละกีฬา
                                     


กิจกรรมทางศาสนา

กิจกรรมวันพ่อ และวันเเม่
กิจกรรมวันคริสต์มาสเเละขึ้นปีใหม่
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาต่างๆกิจกกรมงานประจำปีเเละจบหลักสูตร

วันไหว้ครู

กิจกรรมทั่วไปของนักเรียนเมฆขจร